Regulamin

Regulamin

Przedszkola Elfik Junior”§ 1

Organizacja przedszkola


1. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego.

2. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.

3. Praca z Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 6:30 do 18:00.

4. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8:30 i do tej godziny należy zgłaszać nieobecność dziecka.

5. Przedszkole, w miarę możliwości, organizuje bez dopłat zajęcia dodatkowe.

6. Przedszkole nie prowadzi własnej kuchni. Wszystkie potrawy przygotowywane i przywożone są przez firmę zewnętrzną.

Dziecko otrzymuje 4 posiłki dziennie:

  • śniadanie

  • obiad (zupa i drugie danie)

  • podwieczorek

  • drugi podwieczorek (jeśli dziecko zostaje dłużej)

7. Stawkę dzienną za żywienie ustala dyrektor.

8. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno - epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 3 - 6 lat.


§ 2

Ogólne zasady pobytu dziecka w przedszkolu1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach 6:30 do 18:00.

2. Opłatę za okres wakacyjny ponoszą wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola, tj. opłata stała i koszty wyżywienia.

3. Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające, a najmłodsi korzystają ze sjesty poobiedniej. Jeżeli dziecko nie śpi, to słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa. W czasie sjesty Dzieci przebywają pod opieką nauczycielki.

4. Po przyprowadzeniu Dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu, a Rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.

5. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów), bądź inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, bądź po uprzednim osobistym powiadomieniu przedszkola o zmianie osoby odbierającej dziecko. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie wydajemy dziecka z przedszkola.

6. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola.

7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy.

8. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień tygodnia. - punkt wykreślony 01.09.2014 r.

9. Rodzice ponoszą koszty za obowiązkowe grupowe ubezpieczenie dziecka. Opłata na ubezpieczenie pobierana jest we wrześniu. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczyciela zostaną podane do wiadomości rodziców (opiekunów) na zebraniach z rodzicami we wrześniu każdego roku.

10. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe, bilety wstępu.

11. Przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze i higieniczne (nie dotyczy to  pampersów i chusteczek nawilżanych).

12. Rodzice mają obowiązek przestrzegać postanowień statutu.§ 3

Przedszkole a zdrowie dziecka1. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach.

2. Zapewniamy opiekę pani pielęgniarki.

3. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które: 

- mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),

- są przeziębione lub chore,

- są w trakcie leczenia antybiotykowego,

- mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.

4. Nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu; podajemy wyłącznie, za pisemnym upoważnieniem rodziców i alergologa oraz za zgodą dyrekcji przedszkola, leki na alergie.

5. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii;

6. Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko,

7. Obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów;

8. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców).

9. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, obowiązkiem rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych;

10. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.

11. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:

- wieje silny wiatr,

- jest śnieżyca

-  temperatura jest niższa od -10o C,

- na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,

- zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.

Dziecko przyprowadzone do przedszkola, z założenia, jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.§ 6

Dziecko ma prawo do:1. Akceptacji takim jakie jest.

2. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.

3. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.

4. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.

5. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.

6. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.

7. Posiadania osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić.

8. Badania i eksperymentowania.

9. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa.

10. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.

11. Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „na rozkaz”.

12. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również ma prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb.

13. Zdrowego jedzenia.

§ 7

Dzieci mają obowiązek1. Przestrzegać zawartych umów.

2. Dbać i szanować swoją i cudzą własność.

3. Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.

4. Nie krzywdzić siebie i innych.

5. Nie urządzać niebezpiecznych zabaw.

6. Nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie.

7. Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).


§ 8

Postanowienia końcowe1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

2. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie.