Statut

STATUT

Przedszkola „Elfik Junior”

w Raciborzu

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

FORMA PRAWNA

 

 1. Przedszkole „Elfik Junior” w Raciborzu, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Raciborzu, przy ulicy Ks. Londzina 16/2.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Raciborskie Centrum Opieki nad Dziećmi Sp. z o.o.

 4. Organ prowadzący prowadzi gospodarkę finansową, prowadzi sprawy kadrowe wszystkich pracowników i zarządza nieruchomością przedszkolną.

 5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku.

 6. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

 

Przedszkole „Elfik Junior”

                                                                        w Raciborzu

 

 

§2

PODSTAWA PRAWNA

 

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 2. Niniejszego statutu.

 

 

 

§3

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy.

 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 18:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Po uprzednim uzgodnieniu z osobami kierującymi przedszkolem istnieje możliwość przebywania dziecka w przedszkolu dłużej, za dodatkową opłatą.

 4. Opłata dodatkowa wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu i płatna jest przy odbiorze dziecka.

 5. Po uprzednim uzgodnieniu z osobami kierującymi przedszkolem istnieje możliwość przebywania dziecka w przedszkolu w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela i dni świąteczne, za dodatkową opłatą.

 6. Opłata dodatkowa za pobyt dziecka w dni wolne od pracy wynosi 100 zł. Opłata ta doliczana będzie do opłaty miesięcznej danego dziecka.

 7. Po uprzednim uzgodnieniu z osobami kierującymi przedszkolem organizowane będą, za dodatkową opłatą dyżury nocne. Minimalna ilość w grupie nocnej to pięcioro dzieci.

 8. Opłata dodatkowa za dyżury nocne wynosi 100 zł może ona ulec zmianie przy większej ilości dzieci. Opłata ta doliczana będzie do opłaty miesięcznej danego dziecka.

 

 

§4

FORMY FINANSOWANIA

 

 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) oraz dotacje gminne.

 2. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

 4. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 5. dnia każdego miesiąca według aktualnego cennika.

 5. Przedszkole przyjmując do placówki jednocześnie uczęszczające rodzeństwo udziela obniżki od ustalonego czesnego w wysokości 50 zł na drugie dziecko.

 6. Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierana jest z dołu, do 5. dnia każdego miesiąca. Jest to wartość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu.

 7. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia jej co najmniej w pierwszym dniu nieobecności do godz. 8.30.

 8. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola obowiązuje wpisowe.

 9. Zezwala się na uczestnictwo dziecka-gościa w zajęciach danej grupy - tzw. zajęcia adaptacyjne.

 

 

§5

PROGRAM EDUKACYJNY

 

 1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 2. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w ramach opłaty stałej.

 3. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowo płatne przez rodziców.

 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci oraz podstawy programowej określonej w Dz.U. nr 4 15.01.2009  poz. 17 Podstawa Programowa zał. nr 1 dotyczy przedszkoli.

 5. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

 6. Naukę religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych.

 7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący.

 

 

ROZDZIAŁ II

Kompetencje przedszkola

§6

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

  1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

  2. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola

  3. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

 2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

  1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku

  2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

  3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie

  4. umożliwienie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka mniejszości językowej oraz własnej historii i kultury

  5. rozwijanie wrażliwości moralnej

  6. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczaniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym

  7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć

  8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

  9. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

§7

FUNKCJA WYCHOWAWCZA

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

 

 

                                                                             §8

FUNKCJA OPIEKUŃCZA

 

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola

 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym

 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.

 4. współpracuje ze specjalistami (logopeda, psycholog) zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§9

ORGANY PRZEDSZKOLA

 1. Organem przedszkola jest:

  1. Dyrektor od spraw pedagogicznych i administracyjnych.

 

 

§10

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKCJI

 

 1. Dyrektorem od spraw pedagogicznych i administracyjnych przedszkola jest Joanna Hoszowska.

 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest zarządzającym zakładem pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

 3. Obowiązki dyrektora do spraw pedagogicznych i administracyjnych są następujące:

 1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz

 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego

 3. koordynowanie opieki nad dziećmi

 4. współpraca z rodzicami

 5. organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi przedszkola

 6. kierowanie polityką kadrową przedszkola

 7. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego

 8. inicjowanie wszelkich zmian służących podniesieniu standardu pracy przedszkola, bezpieczeństwa i higieny pracy

 9. zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.

 10. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju

 11. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

§11

GRUPY PRZEDSZKOLNE

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 2. Liczba dzieci w grupie jest dostosowana do warunków lokalowych.

 3. Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 4. Dla najstarszych grup realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego i przygotowania się do nauki w szkole podstawa programowa jest realizowana w godzinach od 8.00 – 13.00.

 5. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 93.

 6. W przedszkolu łącznie są cztery grupy.

 7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może wydać zgodę na przekroczenie tej liczby.

 8. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację grupy.

 9. Ramowy Rozkład Dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i czas realizacji zajęć -5 godzin podstawy programowej- prowadzonych w przedszkolu oraz zajęć dodatkowych.

 10. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

 11. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

 12. W wakacje letnie przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych, co nie wpływa na wysokość czesnego. 

 

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 1. sale zajęć dla poszczególnych grup

 2. łazienki dla dzieci i personelu

 3. szatnię

 4. kuchnię

 5. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

 2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 

                                                                             §12

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

 

 1. Zapisanie dziecka do przedszkola może mieć miejsce:

  1. pierwszeństwo w zapisach do przedszkola mają dzieci chodzące do Żłobka Elfik Junior

  2. telefonicznie,

  3. osobiście.

 2. Rodzic powinien otrzymać informację zwrotną o wpisaniu jego dziecka na listę przyszłych przedszkolaków w takim samym trybie, w jakim dokonał zgłoszenia.

 3. Po przekroczeniu maksymalnej ilości dzieci na liście głównej dziecko może być wpisane na listę rezerwową. W przypadku, gdy z listy głównej zrezygnuje jakieś dziecko na jego miejsce przychodzi chętne dziecko z listy rezerwowej.

 4. Dziecko może być skreślone z listy uczestników przedszkola przez Dyrekcję w przypadku, gdy:

  1. zachowanie dziecka uniemożliwia zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców propozycji współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcie terapii), lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji

  2. rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do 10. dnia nieopłaconego miesiąca

  3. rodzice nie przestrzegają niniejszego Statutu

  4. rodzic po otrzymaniu pisemnego wypowiedzenia Umowy o przyjęcie dziecka do przedszkola ma prawo do odwołania się od decyzji w terminie 14 dni. Odwołanie takie rozpatruje dyrekcja . Ostateczna decyzja zostaje przekazana rodzicom z uzasadnieniem w formie pisemnej.

 1. Umowa pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, a przedszkolem zawierana jest na okres oznaczony pisemnie w umowie.

 2. W miarę możliwości przedszkole może przyjąć na podstawie okresowej umowy dziecko spoza przedszkola na okres wakacyjny.

 

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

§13

PRAWA PRZEDSZKOLAKA

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

 2. Na wniosek rodziców, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku 3 lat.

 3. Do przedszkola przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia kwalifikacyjnego. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

  1. pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości,

  2. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

  3. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,

  4. rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

  5. pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,

  6. przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",

  7. wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb,

  8. opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej, czy zaniedbania,

  9. poszanowania jego godności osobistej,

  10. partnerskiej rozmowy na każdy temat,

  11. swobody wyrażania myśli i przekonań,

  12. akceptacji jego osoby.

 1. Przy niezachowaniu praw dziecka przez przedszkole rodzic ma prawo do złożenia skargi w formie pisemnej, która zostanie rozpatrzona w przeciągu 7 dni od dnia złożenia pisma. Rodzic otrzyma pisemną odpowiedź z uzasadnieniem.

 

 


 
ROZDZIAŁ VI

Rodzice 

§14

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

 1. rodzice mają obowiązek przestrzegać zawartą z przedszkolem umowę cywilno-prawną oraz postanowień niniejszego Statutu, wszystkich regulaminów i procedur działalności przedszkola

 2. dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka,

 3. upoważniona osoba do odbioru dziecka winna być pełnoletnia oraz trzeźwa. Upoważnienie wystawia rodzic w karcie dziecka z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i ewentualnie seria), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka,

 4. respektować czas pracy przedszkola podczas odbierania dzieci,

 5. natychmiastowy odbiór dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka,

 6. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu,

 7. informowanie o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu,

 8. niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

 9. rodzice mają obowiązek śledzić bieżące informacje na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

 10. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

 11. zapewnienia dzieciom realizującym obowiązek szkolny regularnego uczęszczania na zajęcia,

 12. troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, przyprowadzać do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej.

 

 1. Prawa rodziców (opiekunów prawnych) do:

 1. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego w danej grupie,

 2. znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym roku przedszkolnym, uzyskiwania rzetelnej informacji o postępach edukacyjnych dziecka,

 3. wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty zajęć dodatkowych,

 4. udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez przedszkole,

 5. spotkań, konsultacji i rozmów indywidualnych z dyrektorem przedszkola lub nauczycielem dziecka w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo - dydaktyczne,

 6. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielenia dziecku pomocy,

 7. uzyskania wsparcia od nauczycieli,

 8. pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,

 9. wyrażania i przekazywania dyrekcji, nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy przedszkola,

 10. rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo do uczestniczenia w tzw. „Zebraniach z Rodzicami” organizowanymi przez dyrekcję,

 11. rodzice (opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego imieniu do dyrektora przedszkola, w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.

 

§15

WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2-3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 3. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

  1. zebrania grupowe,

  2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami,

  3. gazetki informacyjne dla rodziców,

  4. zajęcia otwarte.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

§16

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

 2. Za zatrudnienie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola odpowiada organ prowadzący przedszkolem.

 3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

  1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

  2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

  3. włączenia ich w działalność przedszkola.

 1. Do zakresu obowiązków nauczycieli należy:

 1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

 3. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

 4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 5. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 6. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

 7. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

 8. planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 9. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

 10. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 11. realizacja zleceń dyrektora i osób kontrolujących,

 12. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

 13. realizacja zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki,

 14. nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci za cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

 1. Nauczyciel ma prawo do:

  1. formułowania własnych programów nauczania i wychowania, za zgodą dyrekcji,

  2. decydowania o podręcznikach, środkach i metodach dydaktycznych,

  3. reprezentowanie placówki w środowisku.

 

 

§17

&