Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY

                        PRZEDSZKOLA „ELFIK JUNIOR”

 

Jak wyobrażam sobie miejsce dziecka w placówce

Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci czują się bezpiecznie, poznają siebie, własne umiejętności, kształtują poczucie własnej wartości, są otwarte i tolerancyjne, szanują siebie i pozostałych członków środowiska, umieją radzić sobie w nowych sytuacjach, pokonują własne słabości, lęki, trudności w poczuciu powodzenia podejmowanych działań.

Przedszkole jest dla dzieci miejscem rozwoju opartego na samodzielnym działaniu, poznawaniu, odkrywaniu, przeżywaniu i tworzeniu, jak również samodzielnym dokonywaniu oceny własnych działań i działań innych.

Przedszkole to miejsce, w którym z szacunkiem do indywidualnego rozwoju każdego dziecka podążamy za nim, dbając o korygowanie i kompensowanie dysfunkcji rozwojowych, które uniemożliwiają wykorzystanie jego potencjału.

Kształtowanie postaw, nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych oraz poznawanie odbywa się w otoczeniu wyzwalającym doświadczanie i współdziałanie. Wszyscy uczestnicy tego procesu mają świadomość bycia wzorcem dla wychowanków.

 Rola nauczyciela w procesie wychowania i nauczania dziecka

Przedszkole jest środowiskiem pracy, w którym nauczyciele mają możliwość świadomego wykorzystania własnego potencjału: wiedzy, umiejętności, doświadczenia w kształtowaniu osobowości dziecka jako jednostki i jako członka społeczności. Jest to dla nich również miejsce realizacji siebie, własnego rozwoju.

Rola dyrektora w organizowaniu warunków do optymalnego wykorzystania potencjału środowiska przedszkolnego w procesie kształcenia wychowanków

Dyrektor kształtuje środowisko wychowawcze tak, aby jego członkowie mieli szansę rozwijania własnego potencjału w zgodzie z potrzebami, możliwościami i predyspozycjami dzieci w poczuciu odpowiedzialności za podejmowane działania.

Rola pozostałych pracowników przedszkola w efektywnej organizacji pracy przedszkola i ich znaczenie w procesie wychowania dzieci

Przedszkole jest środowiskiem pracy, w którym pracownicy przedszkola mają poczucie współsprawstwa w procesie wychowania dzieci poprzez uczestniczenie w kształtowaniu postaw i w budowaniu relacji z dziećmi w poczuciu ich bezpieczeństwa emocjonalnego oraz poprzez dbanie o ich zdrowy rozwój w warunkach bezpieczeństwa i higieny.

Jak wyobrażam sobie udział rodziców w życiu przedszkola jako partnerów w działaniach statutowych placówki

Przedszkole jest środowiskiem wychowawczym przyjaznym rozwojowi dzieci, miejscem, w którym rodzice znajdują wsparcie w obliczu własnych dylematów wychowawczych i problemów rozwojowych ich dzieci.

Cel strategiczny

Wieloaspektowe wspieranie rozwoju fizycznego, motorycznego, emocjonalnego, społecznego i umysłowego dzieci poprzez praktyczne działania nauczycieli i dzieci w kształtowaniu kompetencji rozwojowych w zgodzie z indywidualnymi predyspozycjami.

Cele operacyjne

 1. Zróżnicowanie narzędzi diagnostycznych do konstruowania indywidualnych programów rozwojowych.

 2. Zwiększenie samodzielności dzieci w zagospodarowaniu przestrzeni edukacyjnej.

 3. Aktywizowanie dzieci w toku planowania przedsięwzięć tematycznych, sposobów ich realizacji oraz w prezentacji osiągnięć.

 4. Zwiększenie częstotliwości działań wychowawczych w kierunku rozwijania umiejętności współpracy między dziećmi

 5. Zintensyfikowanie oddziaływań pedagogicznych na sferę wyobraźni dziecka.

 6. Wzbogacanie warsztatu metodycznego nauczycieli o metody kształtujące kreatywność, kompetencje komunikacyjne i rozwijające samodzielność.

 7. Modyfikacja zakresu obowiązków pracowników obsługi.

8.Elastyczność i zmienność zagospodarowania przestrzeni rozwojowej.

Mocne strony przedszkola

Kapitał ludzki – nauczyciele i specjaliści z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi o cechach osobowości predestynujących do pracy z małymi dziećmi; pozostali pracownicy – świadomi własnej roli w procesie wychowania przedszkolaków i aktywnie zaangażowani.

Warsztat pracy nauczycieli – stosowanie metod pracy warunkujących skuteczność oddziaływań stymulacyjnych, terapeutycznych; stosowanie form pracy inspirujących do twórczego działania, uatrakcyjniających proces dydaktyczny, wyzwalających potrzebę doświadczania i wnioskowania itp.

Aktywność rodziców – podejmowanie wspólnych przedsięwzięć służących urozmaiceniu oferty przedszkola.

Baza lokalowa – nowoczesny, przestronny, budynek przedszkola.

Ogród przedszkolny wyposażony w bezpieczny sprzęt sprawnościowy, zabawki i urządzenia ogrodowe.

Rozkład dnia zapewniający różnorodność form aktywności dzieci i higienę układu nerwowego.

Sale dziecięce wyposażone w bezpieczne, estetyczne i funkcjonalne meble.

Baza pomocy dydaktycznych sprzyja inspirowaniu wychowanków do rozwijania myślenia, w tym myślenia matematycznego, podejmowaniu aktywności twórczej oraz prowadzeniu różnych form terapii.

Systemowa Opieka Pedagogiczna – program diagnozowania i konstruowania indywidualnych programów rozwojowych we współpracy z rodzicami i środowiskiem zewnętrznym.

Udział dzieci w różnorodnych przeglądach twórczości dziecięcej.

Słabe strony przedszkola

Ograniczony zakres współpracy przedszkola z organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc rodzinie i dzieciom.

Niedostateczna promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

 

Planowane działania pozwalające na realizację wizji:

 1. Zarządzanie przedszkolem.

 2. Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną.

 3. Doskonalenie nauczycieli.

 4. Promocję przedszkola i współpracę z różnymi podmiotami.

 5. Rozwijanie bazy przedszkola.

Zarządzanie Przedszkolem

Pracownicy:

 • Ochrona i zabezpieczenie praw pracowniczych.

 • Zapewnienie dostępu do nowelizowanego prawa oświatowego i pracowniczego.

 • Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy w atmosferze życzliwości, wzajemnego zaufania i szacunku.

 • Zapewnienie pracownikom warunków do rozwoju zawodowego i osobistego.

 • Integracja środowiska pracowniczego.

 • Motywowanie pracowników poprzez precyzyjnie określone cele wspólnego działania, powszechnie znane i akceptowane zasady oceniania i nagradzania, umożliwienie publicznej prezentacji własnego dorobku zawodowego, tworzenie sytuacji umożliwiających doświadczanie satysfakcji z osiągnięć.

 • Kontynuacja działań wspierających nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w zawodzie.

Organizacja:

 • Dostosowanie ramowego rozkładu dnia do realizacji zadań pedagogicznych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

 • Wykorzystanie potencjału pracowników pedagogicznych i aktywności pracowników obsługi do współdziałania w wypełnianiu funkcji opiekuńczych.

 • Wdrożenie zadaniowego wypełniania obowiązków pracowników obsługi.

Rozwój własny:

 • Aktywne uczestnictwo w zjazdach i konferencjach kadry zarządzającej placówkami oświatowymi.

 • Podnoszenie efektywności wykorzystania czasu pracy poprzez eliminację tzw. złodziei czasu, określanie hierarchii ważności spraw, delegowanie zadań.

Styl zarządzania:

 • Demokratyczny – oparty na wspólnym dokonywaniu wyborów, współautorstwie wypracowanych przedsięwzięć, projektów, podejmowanych zadań itp.

 • Zespołowy – delegowanie zadań w zakresie aktualizacji dokumentacji przedszkola, koncepcji programowych, projektów i przedsięwzięć w promocji placówki, współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 • Partnerski – oparty na wzajemnym poszanowaniu prawa do odmiennego zdania, opinii, wzajemnym szacunku i wspieraniu się w podejmowanych działaniach.

Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną

 • Systematyczna ewaluacja wybranych obszarów przedszkola w celu optymalizowania skuteczności działań pedagogicznych.

 • Opracowanie zestawu programów profilaktyki prorozwojowej i ich zastosowanie w praktyce pedagogicznej przedszkola.

 • Zastosowanie zmienności w działalności edukacyjnej przedszkola w celu wyzwalania u dziecka swobody i samodzielności działania.

 • Przemodelowanie roli nauczyciela w procesie organizacji działań wychowawczo-dydaktycznych w świetle wymagań stawianych przez państwo w podstawie programowej, wymaganiach nadzoru pedagogicznego i budowania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

 • Wykorzystanie metody projektów w celu rozwijania samodzielności dzieci w: planowaniu, poszukiwaniu źródeł informacji, w realizacji planów, dokonywaniu wyborów, w tworzeniu zasad i reguł wspólnego działania, ocenianiu efektów podejmowanych działań i w publicznej prezentacji dorobku.

 • Kontynuacja stosowania skutecznych metod pracy pedagogicznej z uwzględnieniem działań terapeutycznych, a także programów ukierunkowanych na:

  • obniżanie napięcia mięśniowego i emocjonalnego,

  • harmonizowanie czynności układu nerwowego,

  • autoprezentację,

  • nazywanie uczuć towarzyszących różnym sytuacjom i nabywanie umiejętności radzenia sobie z nimi,

  • wyzwalanie różnorodnej ekspresji stosownie do zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 • Integracja społeczności dziecięcej, kształtowanie postaw, rozwijanie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności, szlachetnego współzawodnictwa w toku zaplanowanego działania pedagogicznego.

 • Kontynuacja dbałości o zapewnienie dzieciom właściwych warunków higieniczno-zdrowotnych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania.

 • Urozmaicenie form oddziaływań z zakresu rozwijania sprawności ruchowej i motorycznej.

 • Uzupełnienie wyposażenia diagnostycznego o narzędzia do ustalenia preferencji rozwojowych (uzdolnień, talentów, zainteresowań).

 • Prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku własnego przedszkola.

 • Zintensyfikowanie działań pedagogicznych w kierunku nabywania kompetencji komunikacyjnych, w tym kształtowanie umiejętności dialogu.

 • Kontynuacja uczestnictwa dzieci w konkursach i przeglądach działalności artystycznej.

Doskonalenie nauczycieli

 • Dyrektor jako nauczyciel nauczycieli, lider doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego (motywowanie poprzez pozytywny przykład własny).

 • Uczestnictwo nauczycieli w systemie ich doskonalenia w ramach doradztwa metodycznego.

 • Udział nauczycieli w konferencjach pedagogicznych.

 • Organizowanie WDN w odniesieniu do potrzeb zgłoszonych przez nauczycieli i diagnozy dyrektora oraz potrzeb rozwojowych placówki (np. warsztaty skutecznej komunikacji, kurs mediacji i umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych).

 • Szkolenia kierunkowe we współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami działającymi na rzecz wspierania rodziny, spotkania koleżeńskie z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń.

 • Wykorzystanie oferty szkoleń internetowych.

Promocja przedszkola i współpraca z różnymi podmiotami

 • Kultywowanie tradycji wewnątrzprzedszkolnych.

 • Kontynuacja uczestnictwa dzieci w konkursach i przeglądach działalności artystycznej.

 • Integracja społeczności przedszkolnej z udziałem znaczących osób środowiska edukacyjnego.

 • Kształtowanie wizerunku przedszkola w środowisku rodziców i w środowisku zewnętrznym poprzez prezentację dorobku przedszkola.

 • Założenie strony www w celach: informacyjnym, prezentacyjnym i wymiany doświadczeń.

 • Udział w projektach i programach współfinansowanych przez organ prowadzący i Unię Europejską.

 • Kontynuacja efektywnych form współpracy z radą rodziców na rzecz podejmowania wspólnych przedsięwzięć w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz wspierania rodziców w procesie wychowania dzieci.

 • Współpraca z policją, strażą miejską, wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną – w zakresie realizacji programów profilaktycznych.

 • Współpraca z poradniani i innymi instytucjami zewnętrznymi w celu wzajemnego uzupełniania oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych wobec dzieci i ich rodziców.

 • Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi rodziny pozostające w trudniej sytuacji życiowej.

 • Kontynuacja realizacji praktyk studenckich dla szkół wyższych realizujących kształcenie nauczycieli.

 • Kontynuacja praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych z zarządzania placówkami oświatowymi.

 • Aktywizowanie do współdziałania szeroko rozumianej wspólnoty lokalnej – utrzymywanie dobrej, partnerskiej współpracy z wszystkimi lokalnymi partnerami oraz pozyskiwanie nowych sojuszników w realizacji planowanych przedsięwzięć i projektów.

Poprawa i doskonalenie bazy przedszkola

 • Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia placówki w coraz nowocześniejszy sprzęt i środki multimedialne.

 

Przedstawiona powyżej koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola

wskazuje na dziecko jako centrum wszelkich działań.

Jego potrzebom podporządkowana jest organizacja, jego potencjałowi – metody i formy pracy, jego uwarunkowaniom rozwojowym – kwalifikacje nauczycieli i ich warsztat pracy. To, co jest prawem dziecka, pozostaje dla nas – nauczycieli, wychowawców, rodziców – obowiązkiem i zobowiązaniem. Wychowywanie z powyższym przesłaniem stanowi o dojrzałości pedagogicznej nauczyciela.

W tym kierunku pragnę kształtować postawy młodych nauczycieli, którzy rozpoczynają aktywność zawodową w naszym przedszkolu.