Rekrutacja

Jak zapisać dziecko do Przedszkola "Elfik Junior"?

  • Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy.

  • Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

  • Pierwszeństwo mają dzieci, których rodzeństwo uczęszczało lub uczęszcza do naszego przedszkola lub Żłobka Elfik

  • Dzieci wpisywane są na listę po uzupełnieniu karty zgłoszeniowej i uiszczeniu przez rodziców wpisowego.

  • Liczba miejsc jest ograniczona.


Jeśli planują Państwo zapisać dziecko do przedszkola, prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola w celu podpisania umowy i poznania zasad pobytu. 

dyrektor przedszkola - Joanna Hoszowska - tel. 783 654 132


Pobierz kartę zgłoszeniową

Pobierz kartę informacyjną

Niezbędnik przedszkolaka 

Regulamin rekrutacji

 

Przedszkola "Elfik Junior"

 

 

 

Rozdział I

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat.

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

3. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.

 

4. Rekrutacja prowadzona jest cały rok, do momentu wyczerpania miejsc.

 

5. Zapisy Dzieci do Przedszkola prowadzi Dyrektor placówki.

 

6. Rodzice (opiekun prawny ) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć: wypełniony kwestionariusz przyjęcia do przedszkola, potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych). Opłata rekrutacyjna nie będzie księgowana na poczet czesnego.

 

7. Rezygnacja z przedszkola po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej może odbywać się poprzez:

 

złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki

 

złożenie pisemnej rezygnacji i przesłanie jej listem poleconym

 

8. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc, dzieci będą przyjmowane :

 

• w pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane jest rodzeństwo dzieci uczęszczających już do Przedszkola „Elfik Junior” i dzieci ze Żłobka „Elfik”.

 

• w drugiej kolejności pozostałe dzieci według kolejności zgłoszeń.

 

9. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci) do przedszkola Rodzice (Prawni Opiekunowie) są powiadamiani ustnie przy złożeniu kwestionariusza i dowodu wpłaty lub powiadamiani listem poleconym w terminie 14 dni kalendarzowych.

 

Rozdział II

 

Zasady ogłaszania rekrutacji

 

1. Rekrutację na kolejny rok przedszkolny ogłasza przedszkole w formie pisemnego ogłoszenia dla Rodziców, umieszczonego na stronie internetowej www.przedszkole-elfik.pl.

 

Rozdział III

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji

 

1. Dokumenty składane do przedszkola przez Rodziców to:

 

a. karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

 

b. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100zł (słownie:

 

sto złotych). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przedszkola.

 

Rozdział IV

 

Przepisy końcowe

 

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie Przedszkola.

 

2. Przez Rodziców rozumie się też Prawnych Opiekunów i Rodziców Zastępczych.

 

3. W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do Przedszkola decyzją Dyrektora w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

 

4. Numer konta bankowego: 92 8475 0006 2001 0014 1817 0002

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2013 roku.